Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV) voor het gebruik van de diensten van de skischool Bödmen-Baad GmbH (hierna skischool Bödmen-Baad).


1. Algemeen, toepassingsgebied

In zoverre niet uitdrukkelijk wordt tegengesproken, gelden voor alle overeenkomsten tussen de skischool Bödmen-Baaden eb personen die gebruik maken van de diensten van de skischool Bödmen-Baad (hierna "klant" genoemd), deze algemene voorwaarden (AV). Zij vormen ook de basis voor alle leveringen en diensten van de skischool Bödmen-Baad op basis van online bestellingen via internet of andere online diensten.

De bij het sluiten van de overeenkomst geldende versie is steeds bepalend.

Doel van bedrijf is de uitvoering van een sneeuwsportschool (skischool). Dit omvat diensten zoals het geven van instructies voor de vaardigheden van sneeuwsporten, met name skiën, snowboarden en langlaufen (zonder garantie van een bepaald vaardigheidsresultaat) en het leiden en begeleiden van sneeuwsporten met name skiën, snowboarden en langlaufen.

Voor zover aanduidingen die verwijzen naar natuurlijke personen alleen in mannelijke vorm worden gegeven, verwijzen ze op dezelfde manier naar vrouwen als naar mannen.

De contractpartner is:
Skischule Bödmen-Baad GmbH, Bödmerstr. 56 A-6993 Mittelberg
Directeur van de skischool Bödmen-Baad GmbH: Christoph Heim
Telefoon: 0043 5517 5860   E-mail: info(at)skischule-boedmen-baad.at
 

2. Bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

Reserveringen voor privé- en groepscursussen kunnen via internet, per e-mail via het online formulier en telefonisch worden gemaakt. Een reservering geldt pas na schriftelijke bevestiging door de Skischule Bödmen-Baad als vast geboekt.

Aanbiedingen van de Skischule Bödmen-Baad zijn vrijblijvend. Alleen onze schriftelijke orderbevestigingen zijn bindend voor de aanvaarding van de reservering en de omvang van de prestaties. Mondelinge of telefonische afspraken zijn alleen geldig na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door de Skischule Bödmen-Baad.

Bij het afsluiten van een contract in de skischool Bödmen-Baad komt een contractuele relatie pas tot stand als de gewenste service is betaald en de benodigde lestickets zijn uitgegeven.
 

 

3. Prijzen

Alle door de skischool Bödmen-Baad opgegeven prijzen zijn in euro's en zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen. De prijslijsten zijn zonder garantie. Niet verantwoordelijk voor drukfouten.

Het gebruik van de liften is niet inbegrepen in de prijs.
 

4. Betalingsmogelijkheden

De klant krijgt de volgende betalingsmogelijkheden aangeboden om de via de online shop bestelde diensten te betalen:

  • Betaling met creditcard (Visa en Mastercard) 
  • Betaling via automatische incasso (automatische overschrijving)
  • Betaling via iDeal

De klant krijgt de volgende betalingsmogelijkheden aangeboden om de gewenste diensten in het bedrijfspand van de skischool Bödmen-Baad te betalen: 

  • Betaling met creditcard (Visa en Mastercard) 
  • Betaling met EC-Maestro-kaarten (bankpassen)
  • Contante betaling 
     

5. Algemene voorwaarden voor deelname

Als een groep wordt gereduceerd tot minder dan 4 deelnemers, behoudt de skischool Bödmen-Baad zich het recht voor om deze te combineren of het aantal lessen te verminderen.

Herhaald wisselen van skileraren is, als gevolg van de flexibele organisatie, mogelijk.

De groepsindeling van de skicursussen wordt uitgevoerd door Skischule Bödmen-Baad. Indien het nodig is om een deelnemer te op een lager niveau te plaatsen, moet de klant zich aan deze beslissing houden. Anders heeft Skischule Bödmen-Baad het recht de overeenkomst te ontbinden.
 

6. Aansprakelijkheid

De skischool Bödmen-Baad wijst elke aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich tijdens, voor of na de ski-, snowboard- of langlauflessen voordoen. Een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering is de verantwoordelijkheid van de cursisten.

De klant moet de skischool Bödmen-Baad waarheidsgetrouw en volledig informeren over zijn capaciteiten en ervaringen in verband met de sneeuwsport. Daarnaast moet de klant de skischool Bödmen-Baad uitgebreid informeren over zijn of haar gezondheidstoestand en eventuele gebreken.

De diensten van de skischool Bödmen-Baad kunnen hoge eisen stellen aan de uitrusting, de fysieke conditie en de skitechniek van de deelnemer op elk niveau. Elke klant wordt daarom verzocht ervoor te zorgen dat hij of zij of de deelnemers voor wie hij of zij de cursus heeft geboekt, alleen met goed onderhouden sportuitrusting en de gebruikelijke voorgeschreven veiligheidsuitrusting deelnemen aan de geboekte diensten. De eigen prestaties moeten realistisch worden beoordeeld.

De klant wordt erop gewezen dat het niet dragen van een valhelm in het geval van letsel kan leiden tot nalatigheid van de cursist, en daarom wordt het dragen van een valhelm en andere veiligheidsuitrusting aanbevolen voor de geboekte diensten.
 

7. Herroepings- / annuleringsvoorwaarden

De klant heeft het recht om zich uit de gesloten overeenkomst terug te trekken tegen betaling van de hieronder vermelde annuleringskosten.

Annuleringen moeten schriftelijk per e-mail of per post worden gedaan op het volgende adres:

E-mail: info(at)skischule-boedmen-baad.at    Post: Skischule Bödmen-Baad GmbH, Bödmerstr. 56 A-6993 Mittelberg

Telefonisch: 0043 5517 5860

De skischool Bödmen-Baad heeft het recht de volgende annuleringskosten in rekening te brengen in geval van annulering door de klant:

  • tot 14 dagen voor aanvang van de geboekte dienst: gratis
  • vanaf 14 dagen voor aanvang of tijdens de geboekte dienst: 100 procent van de overeengekomen totaalprijs (dit geldt ook als de geboekte dienst niet wordt gebruikt)

Bovenstaande termijnen gelden ook in geval van gedeeltelijke annulering van de geboekte dienst. Doorslaggevend voor de opzegging is de ontvangst door de skischool Bödmen-Baad.

Voor groepscursussen is restitutie van al uitgevoerde betalingen alleen mogelijk bij een ongeval of ziekte, op vertoon van de originele aankoopbon (cursusticket) en met een medische verklaring van een plaatselijke arts. Alleen ongebruikte dagen (het verschil) worden terugbetaald.

Bij uitval van de cursus door de weersomstandigheden (overmacht) of uitval van de kabelbanen of liften worden deze niet ingehaald.

Cursussen vinden plaats in alle weersomstandigheden. Het cursusticket is niet overdraagbaar, nietgebruikte cursusdagen komen te vervallen.
 

8. Garantie

De skischool Bödmen-Baad garandeert de klant dat de geboekte service overeenkomt met de contractvoorwaarden, zonder dat de klant enig succes wordt gegarandeerd.
 

9. Inhoud van het online aanbod

De Skischule Bödmen-Baad (hierna "auteur" genoemd) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de actuele staat, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie, zijn per definitie uitgesloten, tenzij tegen de auteur opzet of grove nalatigheid kan worden bewezen.

Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.
 

10. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("links") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou de aansprakelijkheid alleen in het geval van kracht zijn, wanneer de auteur van de inhoud kennis heeft genomen en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn, om het gebruik in het geval van illegale inhoud te verhinderen.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het maken van de link, geen illegale inhoud op de gekoppelde sites is geïdentificeerd. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden sites heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert de auteur zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die zijn gewijzigd nadat de link werd aangemaakt. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gemaakte links en verwijzingen evenals voor de externe ingevoerde informatie in gastenboeken, discussieforums, en mailinglijsten die door de auteur zijn gemaakt.

Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie die er aangeboden wordt, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk en niet degene die via links enkel naar de publicatie verwijst.
 

11. Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren, om zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken.

Alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder beperking onderhevig aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden!

Het auteursrecht voor gepubliceerd, door de auteur zelf gemaakt materiaal, blijft uitsluitend bij de auteur van de sites. Reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
 

12. Rechtsbevoegdheid, Plaats van uitvoering en Rechtskeuze

Plaats van uitvoering van leveringen, diensten en betalingen is de zetel van de skischool Bödmen-Baad in de gemeente Mittelberg/Kleinwalsertal.

Voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is de zetel van de Skischule Bödmen-Baad bevoegde rechter bij uitsluiting bevoegd. Hier geldt het Oostenrijkse recht. De contracttaal is Duits.
 

13. Rechtsgeldigheid

Als enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard, heeft dit geen uitwerking op de geldigheid van de overige bepalingen en de hele juridische transactie niet aan. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een die het meest overeenkomt met de ongeldige bepaling economisch gezien het dichtst benaderd.

Alle informatie over gegevensbescherming vindt u hier.